Fontana Police Dept. taking on Sammy Hagar


Sammy's back...